Aanvraag van een kredietofferte bij een negatief BKR

Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe keuken wilt kopen maar niet de financiële middelen heeft, kunt u een krediet aanvragen om daaruit de keuken te bekostigen.

 


Misschien wilt u wel een krediet om daarmee lopende schulden bij verschillende instellingen in één keer af te lossen. Hierdoor houdt u dan maar één, weliswaar groter, krediet over. Er zijn vele geldverstrekkers waar u een krediet kunt aanvragen. Naast het beoordelen van de door u te verstrekken gewenste persoonlijke en financiële gegevens, zullen de geregistreerde kredietverleners of bankinstellingen daarnaast ook uw kredietwaardigheid onderzoeken door een BKR-toetsing te doen. De geldverstrekker krijgt middels deze toets inzicht in lopende leningen en uw gedragingen betreffende het voldoen aan uw aflossingsverplichtingen inzake leningen nu en in het verleden.
Aan de hand van de resultaten zal men bepalen of men u een krediet wil verlenen, hoe hoog dit kan zijn en welke voorwaarden gelden. U ontvangt dan een kredietofferte waarin naast de persoonlijke gegevens en algemene voorwaarden ook gegevens vermeld worden zoals welk bedrag het betreft, wat het periodieke aflossingsbedrag is, welke effectieve rente gehanteerd wordt en in welke gevallen u binnen de door aflossingen vrijgekomen kredietruimte eventueel weer bedragen mag opnemen. Welke mogelijkheden er zijn betreffende het aanvragen en krijgen van een offerte in het geval van een negatief BKR, kunt u hier lezen. 

BKR-toetsing bij aanvraag kredietofferte
Op het moment dat een geregistreerde geldverstrekker een kredietaanvraag ontvangt, zal deze het BKR-register raadplegen; dit is zoals al genoemd de BKR-toetsing. Uit de toetsing volgt of de aanvrager van een krediet geregistreerd staat bij het BKR, met andere woorden of deze een neutrale BKR-registratie of neutrale BKR-notering heeft. Nu is het zo dat bijna alle Nederlanders geregistreerd zijn bij het BKR vanwege het eenvoudige feit dat nagenoeg alle kredieten, leningen en GSM-abonnementen geregistreerd worden en bijna iedereen wel over een dergelijk product beschikt. Naast de neutrale notering werkt het BKR ook met negatieve noteringen, die ook naar boven komen wanneer de toetsing gedaan wordt.

Negatieve BKR-notering
Deze negatieve noteringen die meestal codering worden genoemd, worden bij het BKR geregistreerd als A-coderingen. Een A-codering staat voor een achterstandsmelding betreffende betalingsachterstanden en deze blijft bij het BKR in het register staan tot vijf jaar na aflossing van de betreffende lening. Als men de achterstand herstelt, dan wordt er een H-codering toegevoegd. Aan de A-codering wordt één van de vier daarvoor gebruikte bijzonderheidscodes toegevoegd, welke aan een mogelijke kredietverstrekker meer informatie geven over de inhoud en oorzaak van de A-codering. Een dergelijk negatief BKR betekent overigens niet dat u nergens een krediet kunt krijgen zoals ten onrechte wel eens wordt gesuggereerd.

Krediet offerte bij BKR notering negatief
In de praktijk kan men dus ook een krediet krijgen bij bepaalde A-coderingen, mits men natuurlijk aan de overige voorwaarden voor het krijgen van een krediet voldoet. Een aantal erkende geldverstrekkers die een BKR-toetsing doen, hebben zich gespecialiseerd in het verstrekken van kredieten aan mensen met een negatief BKR. Men onderzoekt de reden en achtergrond van de negatieve BKR notering en bepaalt aan de hand daarvan of men toch tot het verstrekken van een krediet wil overgaan. U krijgt dan een kredietofferte met daarin alle van belang zijnde gegevens, waarbij het verschil met een kredietofferte waarbij geen sprake is van een negatief BKR vooral neerkomt op:
· Het gehanteerde rentepercentage is hoger omdat er een toeslag op de reguliere rente van toepassing is. Dit in verband met het feit dat het verlenen van een krediet aan een persoon met een negatief BKR notering, meer risico inhoudt voor de kredietverstrekker.
· Eventuele aanvullende speciale voorwaarden, uiteraard binnen het kader dat de wet biedt.
U kunt de offerte overigens wel of niet accepteren, maar dient ervan uit te gaan dat u in principe altijd meer rente dan een ander zult moeten betalen. Het kan echter zeker de moeite lonen om meerdere kredietoffertes aan te vragen en te vergelijken.
Uit het BKR-onderzoek kan natuurlijk ook voortkomen dat men u geen krediet wil verlenen; dan kunt u alleen nog terecht bij kredietverstrekkers die de BKR-toetsing niet doorvoeren, dus bij de niet-erkende commerciële geldverstrekkers, pandhuizen en particulieren.